fvcgxs50

Powstanie i działalność Stowarzyszenia Mediatorów i Powierników Rodzin w latach 2003-2018

Klub Mediatora i Powiernika Rodzin

Osoby kończące w kolejnych latach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskie Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej, zainteresowana różnymi możliwościami udzielania pomocy ludziom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, związanych zwłaszcza z funkcjonowaniem układu małżeńskiego, partnerskiego i rodzinnego, zgłaszały potrzebę systematycznego uzupełniania swojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

W odpowiedzi na tę potrzebę ówczesny kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko na Wydziale Teologicznym UŚ od stycznia 2003 r. przez trzy kolejne lata absolwenci wymienianych Podyplomowych Studiów, w liczbie ok. 15 osób spotykali się co miesiąc, a swoim spotkaniom nadali nazwę: Klub Mediatorów i Powierników Rodzin.

W czasie tych spotkań, trwających zwykle ok. 3 godziny, zgłębiano zagadnienia i problemy, które pojawiały się w prowadzonej przez te osoby pracy poradnianej, nauczyciela – wychowawcy i mediatora rodzinnego.

Omawiano takie tematy, jak:

• Aktualny stan mediacji sądowej i jej perspektywy na przyszłość;

• Kontakt mediatora z organami Sprawiedliwości;

• Analiza zadań mediatora w poszczególnych fazach postępowania mediacyjnego – dzielenie się doświadczeniami;

• Rola i zadania mediatorów procesie konstruowania ugody – analiza przykładowych ugód;

• Dylematy mediatora odnośnie do zachowania zasady poufności;

• Organizacja pracy mediatora;

• Problem obecności dzieci w sprawach o ustalenie kontaktów;

• Współpraca z pełnomocnikami stron;

• Symulacje mediacji przeprowadzonych uprzednio w praktyce;

• Organizacja pracy poradnianej;

• Omawianie przypadków poradnianych związanych z pracą z małżeństwem i rodziną;

• Metody NPR – ekologia życia intymnego;

• Metoda psychorysunku – analiza przykładowych rysunków dzieci (rysunki rodziny, drzewa);

• Wpływ osobistych przekonań i doświadczeń mediatora i powiernika rodzin na ich metodologię;

• Słuchanie aktywne: proces, sposoby nadawania struktury, kształtu rozmowie, rozmowa według metody Karola Rogersa.

W celu przekształcenia tego nieformalnego działającego Klubu w formalne już Stowarzyszenie, pod koniec 2004 r. rozpoczęto pracę nad Statutem przyszłego Stowarzyszenia Mediatorów i Powierników Rodzin.

Utworzenie Stowarzyszenia Mediatorów i Powierników Rodzin i zmiana jego nazwy na Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych .

W dniu 3 listopada 2005r. w pomieszczeniach Wydawnictwa Powiernik Rodzin Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Łącznej 2 odbyło się zebranie Założycieli Stowarzyszenia Mediatorów i Powierników Rodzin.

Na zebraniu przyjęto Statut Stowarzyszenia i wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Stowarzyszenie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 28 listopada 2005 r.

W grudniu 2018r. Walne Zebranie zmieniło nazwę Stowarzyszenia z: Stowarzyszenie Mediatorów i Powierników Rodzin (MiPR) na Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (SMR).

Stowarzyszenie posiada adres rejestrowy i korespondencyjny w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Kopernika 14.

Spotkania warsztatowe

Warsztaty prowadzone były w większości przez członków Stowarzyszenia, a tematy formułowane były w odpowiedzi na potrzeby pojawiające się w prowadzonej na co dzień pracy jego członków.

Tematyka ich koncentrowała się wokół następujących zagadnień: mediacje rodzinne w praktyce sądowej i doskonalenie umiejętności mediatora rodzinnego na poszczególnych etapach postępowania mediacyjnego, analiza przypadków, symulacje; psychopedagogiczne aspekty mediacji i poradnictwa.

Mediacje rodzinne.

Doskonalenie umiejętności mediatora rodzinnego na poszczególnych etapach postępowania mediacyjnego, analiza przypadków, symulacje.

Psychologiczne aspekty mediacji i poradnictwa

Wśród prelegentów należy wymienić:

Sędzia Barbara Bocheńska (kolejno sędzia wizytator rodzinny, prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Sędzia Sądu Apelacyjnego z siedzibą w Katowicach;

Stanisława i Jerzy Łuccy psycholodzy i biegli kliniczni z Kanady;

Janina Miazgowicz mediator;

Mgr inż. Maria Ewich, instruktor NPR Instytut im. Rotzera, powiernik rodzin;

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko;

Dr Weronika Juroszek psycholog;

Ponadto niektórzy członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne. I tak m. in. wzięli udział:

- w dniu 20 lutego 2017r. w szkoleniu na temat konstruowania ugód, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,

- w dwudniowej konferencji Okrągły Stół Organizacji Mediatorów i Regionalnych Centrów Mediacji w Warszawie w dniach 26-27 sierpnia 2017r.

Popularyzacja idei mediacji

Odnosząc się do działalności statutowej Stowarzyszenia MiPR, do której należała popularyzacja idei mediacji Stowarzyszenie nawiązało współpracę z niektórymi sądami. I tak na przykład:

W kwietniu 2015r członkowie naszego Stowarzyszenia, w ramach projektu pilotażowego Centrum Arbitrażu i mediacji, w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach, w pomieszczeniu nazywanym Kopalnią Zgody, w trakcie trwających łącznie 15 godzin dyżurów, informowali strony o możliwości skorzystania z pomocy mediatora oraz o procedurze mediacji;

W październiku 2015r. oraz 2016r. w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach pełnili podobne trwające łącznie 25 godzin dyżury;

Stowarzyszenie wystąpiło do Sądu Rejonowego w Chorzowie z propozycją aby w trakcie trwania Międzynarodowego Tygodnia Mediacji przedstawiciele Stowarzyszenia dla zainteresowanych osób wygłosiły prelekcję dotyczącą tematyki mediacji rodzinnej;

Systematycznie aktualizowało Stowarzyszenie listę mediatorów i przekazywało tę listę do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w Częstochowie;

Stowarzyszenie przeprowadziło dla nauczycieli SP8 w Paniowach trzygodzinne zajęcia warsztatowe dotyczące doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i popularyzacji idei mediacji szkolnej.

Wolontariat jako forma działalności statutowej

Warto podkreślić, że członkowie Stowarzyszenia kierując się Statutem, w ramach wolontariatu w każdym roku w latach 2006 – 2018r. przeprowadzili rocznie około: 100 godzin mediacji rodzinnych, 150 godzin rozmów poradnianych i 50 godzin szkoleń.

 

Działalność Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2019-2020 r.


Wraz z rezygnacją z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Pani Janiny Miazgowicz w grudniu 2018 r. na stanowisko Prezesa wybrano Panią Anetę Tombarkiewicz Olszewską i dokonano zmiany nazwy Stowarzyszenia, odtąd nosi ono nazwę  Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. 
Członkowie Stowarzyszenia kontynuując cele i założenia zawarte w statucie aktywnie  działają na rzecz rozwoju mediacji i podejmują szereg zadań sprzyjających jej promocji i rozwojowi, pozyskuje nowych członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu szkoleniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, dzieląc się następnie zdobytą wiedzą i informacjami z pozostałymi członkami Stowarzyszenia na comiesięcznych spotkaniach, odbywających się w siedzibie Stowarzyszenia. 
Do wydarzeń, na które zaproszono nasze Stowarzyszenie i w których aktywnie uczestniczyliśmy, należą:
•     Konferencja „Mediacje z udziałem przedsiębiorców”- Katowice, dn. 23.01.2019 r.
•     Panel dyskusyjny „Mediacje Rodzinne w Sądownictwie i w Praktyce” -  Katowice, dn. 15.05.2019 r.
•     Panel dyskusyjny „Mediacje gospodarcze – praktyczne problemy” – Katowice, dn. 21.05.2019 r.
•     Szkolenie „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji” – Katowice, dn. 30.09.2019 r.
•     Konferencja naukowa „ Miłość- tyle dasz, ile masz” – Gdańsk, d. 23-24.11.2019 r.
•     III Kongres Mediatorów „Dekada Mediacyjna , czyli obchody jubileuszu 30 lat mediacji w Polsce”, Wrocław, dn. 25-27.11.2019 r.
Poza tym nasi członkowie uczestniczyli w szkoleniach, odbywających się w Krakowie i Warszawie. Stale rozwijają swoje umiejętności, podnoszą kwalifikacje i zdobywają uprawnienia w zakresie mediacji, np. cywilnych, gospodarczych, oświatowych, szkolnych i rówieśniczych.
Jesteśmy zapraszani do szkół, na Targi Pracy do liceów, gdzie staramy się przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat mediacji, sposobów komunikowania się, rozwiązywania konfliktów i zaszczepić „pasję do mediacji”.
W grudniu 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowało w swojej siedzibie w Katowicach spotkanie, na które zostały zaproszone osoby posiadające wykształcenie i uprawnienia mediatorów, w celu zapoznania z działalnością Stowarzyszenia i pozyskania nowych sympatyków i działaczy.
Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych od października 2019 r. prowadzi stałe dyżury w Sądzie Okręgowym  w Katowicach, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 9.00-11.30.

Od roku 2020 roku do chwili obecnej we współpracy z Sądem Okręgowym w Katowicach prowadzimy dyżury informacyjne w formie zdalnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby  do współpracy.

przejdź do góry strony

 

Skontaktuj się z nami

mail: ato.mediator@wp.pl

tel. 502 035 888 

Ul. Kopernika 14

40-064 Katowice

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH

Nasze Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością następujące zagadnienia:

1. Prowadzenie mediacji rodzinnych.

2. Rozpowszechnianie idei mediacji, edukacja zainteresowanych pomiotów w zakresie umiejętności mediacyjnych.

3. Realizowanie sprawiedliwości naprawczej poprzez mediację.

4. Edukacja w zakresie komunikacji społecznej I rozwiązywanie konfliktów.

5. Promocja praw człowieka.

6. Upowszechnianie ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet I mężczyzn.

7. Ochrona życia ludzkiego od poczęcia po naturalną śmierć.

8. Przeciwdziałanie przemocy w życiu społecznym, a w szczególności w rodzinie I w szkole.

9. Niwelowanie skutków czynów przestępczych.

10. Dbałość o trwałość I zgodność małżeństwa I rodziny.

11. Doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy mediatorów.