fvcgxs50

Wykształcenie: wyższe: marketing i zarządzanie, podyplomowe studia na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach,
kierunek: mediacje/negocjacje..

Działalność zawodowa:

Mediator sądowy na listach Sądów Okręgowych w Katowicach, Mediator rodzinny w Pracowni Psychologicznej FAMILOK. Ukończone szkolenie w zakresie dialogu motywacyjnego - w Polskim Instytucie Dialogu Motywacyjnego.
Certyfikat ukończenia szkolenia: Mediacje ofiara-sprawca. Odbyte szkolenie podstaw NVC (porozumienie bez przemocy) 

Działalność społeczna:

Współtwórca Fundacji SPINA na rzecz dzieci z rozszczepem kręgosłupa i innymi wadami rozwojowymi a obecnie jej WOLONTARIUSZ.

Zainteresowania/Hobby: sprawy społeczne, filozofia, teologia, literatura, psychologia.

Kontakt:

Tel. 503 489 299

E: filozofiamediacji@op.pl

Skontaktuj się z nami

mail: ato.mediator@wp.pl

tel. 502 035 888 

Ul. Kopernika 14

40-064 Katowice

Obszary mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, podyplomowe rodziny i mediacji sądowej, pedagogiczne

Działalność zawodowa:

Wpisana na listę Mediatorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym
w Katowicach 2015 rok.

Wpisana na listę Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym
w Katowicach 2020 rok.

Poprzednia działalność zawodowa:

Pracownik bankowy od 1988 roku.

Makler Papierów Wartościowych od 1994 roku.

Rodzina Zawodowa Zastępcza od 2018 roku.

Działalność społeczna:

Pełni funkcję skarbnika/ Członka Zarządu Stowarzyszenia

Zainteresowania/Hobby: podróże, fotografia, psychologia, filozofia, religia, ekonomia.

Kontakt:

Tel. 5508386934

E: seiko11@poczta.onet.pl

Obszary mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze, administracyjne, oświatowe, szkolne i rówieśnicze.

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, szkolenie "Mediacje - Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica", szkolenie "Mediacje w sprawach gospodarczych dla mediatorów" Śląskie Centrumm Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica".

Działalność zawodowa:

Nauczyciel, Mediator sądowy, Mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Wpisany na listę Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach 

Działalność społeczna:

Członka Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Zainteresowania/Hobby: ochrona danych, nowe technologie, fotografia, muzyka, film.

Kontakt:

Tel. 608421334

E: tobiasz.brachaczek@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przedstawia:

KODEKS ETYCZNY MEDIATORA

uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, maj 2008r.

Celem przyświecającym Kodeksowi jest promowanie najwyższych standardów etycznych wśród polskich mediatorów, budowanie wiarygodności zawodu mediatora wśród stron mediacji i szerokiej opinii publicznej, a także służenie pomocą mediatorom w rozstrzyganiu dylematów praktyki zawodowej. Ponieważ mediatorom powierzane są ważne, trudne a czasem bardzo bolesne sprawy, spoczywa na nich duża odpowiedzialność, aby nie zawieść zaufania stron.

Jako że ze swej natury mediacja jest procesem płynnym i elastycznym, regulacje Kodeksu nie zmierzają do ograniczenia wolności i kreatywności mediatorów. Kodeks wyznacza standardy ogólne, uznając specyfikę niektórych rodzajów mediacji. Rada zachęca organizacje zrzeszające mediatorów poszczególnych specjalności do refleksji nad praktyką uprawiania mediacji przez swych członków i - jeśli zajdzie taka potrzeba - tworzyły regulacje uwzględniające specyfikę danego typu mediacji.

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich jest ściśle powiązany ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora ogłoszonymi przez Radę w czerwcu 2006 roku. Jest naturalnym rozwinięciem i uzupełnieniem Standardów o wymiar etyczny pracy mediatora. Źródłem mocy Kodeksu są wartości etyczne leżące u podstaw tego zawodu. Mediatorzy pomagają stronom rozwiązać konflikt, nie stosując żadnej formy przymusu ani manipulacji. W swej pracy kierują się uczciwością, prawością, bezstronnością i dbałością o rzetelny, zgodny z regułami sztuki przebieg mediacji.

Kodeks nie zastępuje prawa. Mediatorzy powinni znać i ściśle stosować się do przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które odnoszą się do mediacji.

Rada gorąco zachęca mediatorów prowadzących praktykę indywidualną, firmy świadczące usługi mediacyjne i organizacje grupujące mediatorów, aby dobrowolnie przyjmowały i stosowały lub zachęcały swych członków do stosowania Kodeksu. Rada będzie szeroko informować opinię publiczną o wszystkich, którzy zdecydowali się stosować Kodeks w swojej działalności mediacyjnej.

Zasady:

 • Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron konfliktu.
 • Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami stron.
 • Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym.
 • Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.
 • Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić postępowanie rzetelnie.
 • Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej bezstronności.
 • Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.
 • Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.
 • Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.
 • Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu usług i opłat.
 • Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą.
 • Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji.

Warszawa, 19 maja 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze, oświatowe, z sektorem bankowymi ( dotyczące kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż polska), ubezpieczeniowe, pracownicze, szkolne i rówieśnicze, 

Wykształcenie: wyższe: wydział prawa i administracji, podyplomowe studia poradnictwo rodzinne i mediacje sądowe, podyplomowe studia poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa - w trakcie.

Działalność zawodowa:

Mediator sądowy na listach Sądów Okręgowych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gliwicach i Częstochowie, były Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediator na liście PFRON. Poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, poradnictwo rodzinne, wychowawcze. Nauczyciel akademicki. Trener Umiejętności Społecznych,  znajduje się na liście mediatorów współpracujących ze szkołami prowadzonej przez Polską Sekcję Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME. Szkolenie umiejętności mediacyjnych, mediacji rówieśniczych. 

Działalność społeczna:

Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,

aktywie działa w przestrzeni NGO 

Zainteresowania/Hobby: polityka społeczna, oświata, literatura, film, muzyka, psychologia, socjologia, sztuka, edukacja ogólnorozwojowa.

Kontakt:

Tel. 502035888

E: ato.mediator@wp.pl