Obszary mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze, administracyjne, oświatowe, szkolne i rówieśnicze,

Wykształcenie: wyższe prawnicze, podyplomowe studia poradnictwo rodzinne i mediacje sądowe

Działalność zawodowa:

Mediator sądowy

Działalność społeczna:

Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Fundacja Św. Józefa w Warszawie-wolontariat

Zainteresowania/Hobby: sprawy społeczne i gospodarcze, polityka, literatura, psychologia, socjologia, sztuka, edukacja ogólnorozwojowa.

Kontakt:

Tel. 502035888

E: ato.mediator@wp.pl

Obszary mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze,  szkolne i rówieśnicze,

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne

Działalność zawodowa:

Mediator sądowy

Działalność społeczna:

Pełni funkcję sekretarza/ Członka Zarządu Stowarzyszenia

Zainteresowania/Hobby: nowe technologie, fotografia, muzyka, film.

Kontakt:

Tel. 608421334

E: tobiasz.brachaczek@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przedstawia:

KODEKS ETYCZNY MEDIATORA

uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, maj 2008r.

Celem przyświecającym Kodeksowi jest promowanie najwyższych standardów etycznych wśród polskich mediatorów, budowanie wiarygodności zawodu mediatora wśród stron mediacji i szerokiej opinii publicznej, a także służenie pomocą mediatorom w rozstrzyganiu dylematów praktyki zawodowej. Ponieważ mediatorom powierzane są ważne, trudne a czasem bardzo bolesne sprawy, spoczywa na nich duża odpowiedzialność, aby nie zawieść zaufania stron.

Jako że ze swej natury mediacja jest procesem płynnym i elastycznym, regulacje Kodeksu nie zmierzają do ograniczenia wolności i kreatywności mediatorów. Kodeks wyznacza standardy ogólne, uznając specyfikę niektórych rodzajów mediacji. Rada zachęca organizacje zrzeszające mediatorów poszczególnych specjalności do refleksji nad praktyką uprawiania mediacji przez swych członków i - jeśli zajdzie taka potrzeba - tworzyły regulacje uwzględniające specyfikę danego typu mediacji.

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich jest ściśle powiązany ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora ogłoszonymi przez Radę w czerwcu 2006 roku. Jest naturalnym rozwinięciem i uzupełnieniem Standardów o wymiar etyczny pracy mediatora. Źródłem mocy Kodeksu są wartości etyczne leżące u podstaw tego zawodu. Mediatorzy pomagają stronom rozwiązać konflikt, nie stosując żadnej formy przymusu ani manipulacji. W swej pracy kierują się uczciwością, prawością, bezstronnością i dbałością o rzetelny, zgodny z regułami sztuki przebieg mediacji.

Kodeks nie zastępuje prawa. Mediatorzy powinni znać i ściśle stosować się do przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które odnoszą się do mediacji.

Rada gorąco zachęca mediatorów prowadzących praktykę indywidualną, firmy świadczące usługi mediacyjne i organizacje grupujące mediatorów, aby dobrowolnie przyjmowały i stosowały lub zachęcały swych członków do stosowania Kodeksu. Rada będzie szeroko informować opinię publiczną o wszystkich, którzy zdecydowali się stosować Kodeks w swojej działalności mediacyjnej.

Zasady:

 • Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron konfliktu.
 • Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami stron.
 • Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym.
 • Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.
 • Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić postępowanie rzetelnie.
 • Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej bezstronności.
 • Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.
 • Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.
 • Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.
 • Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu usług i opłat.
 • Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą.
 • Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji.

Warszawa, 19 maja 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary mediacji: rodzinne, cywilne, gospodarcze.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, podyplomowe rodziny i mediacji sądowej, pedagogiczne

Działalność zawodowa:

Wpisana na listę Mediatorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym
w Katowicach 2015 rok.

Wpisana na listę Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym
w Katowicach 2020 rok.

Poprzednia działalność zawodowa:

Pracownik bankowy od 1988 roku.

Makler Papierów Wartościowych od 1994 roku.

Rodzina Zawodowa Zastępcza od 2018 roku.

Działalność społeczna:

Pełni funkcję skarbnika/ Członka Zarządu Stowarzyszenia

Zainteresowania/Hobby: podróże, fotografia, psychologia, filozofia, religia, ekonomia.

Kontakt:

Tel. 5508386934

E: seiko11@poczta.onet.pl

Skontaktuj się z nami

mail: ato.mediator@wp.pl

tel. 502 035 888 

Ul. Kopernika 14

40-064 Katowice